Vårt svenska samhälle var mer förberett för det tredje världskriget än vad gemene man kunde ana. Då och då kommer jag att skriva jag om hur Totalförsvarets planering påverkade det dagliga livet i kalla krigets Sverige. Ibland tar jag hjälp av gamla publikationer för detta, som i denna första artikel. Visste du till exempel att det fanns ett färdigt äktsvenskt tvättmedel som skulle användas i ett skymningsläge när importen av råvaror  stoppats så att dåtidens favoriter såsom Tend och Via inte hade funnits på Domus och Tempo? Läs och fascineras…

Vissa ”krisprodukter” är lönsamma redan i fred

Svensk industri har blivit alltmer beroende av råvaror, halvfabrikat och ”ingredienser” som måste importeras. Följaktligen har beredskapslagring av sådana produkter länge varit en viktig del i ÖEF:s (överstyrelsen för ekonomiskt försvar) arbete att skapa försörjningsberedskap.

Men det är dyrt att lagra de råvaror som kan behövas för produktionen under kris. Somliga råvaror har kort teknisk livslängd och andra tål inte någon längre lagring. Allmänt gäller också att en krisproduktion grundad på beredskapslagring är direkt tidsbegränsad. Produktion kan bara ske så länge lagret räcker.

Substitut bättre än dyr lagring

ÖEF söker nu i stället alternativ till beredskapslagring. En väg att gå är att redan under normala tider förbereda övergång till alternativ produktion och satsa på utveckling av inhemska substitut. I nära samarbete med industrin har ÖEF praktiskt prövat några exempel på sådana ersättningsprodukter, i flera fall med mycket gott resultat. Industrin har visat ett mycket stort intresse för sådant utvecklingsarbete. I flertalet av dessa projekt har industrin dessutom varit med om att finansiera utvecklingskostnaderna.

ÖEF:s primära inriktning när det gäller utveckling av ”krisprodukter” är att i största möjliga utsträckning använda inhemska ersättningsråvaror även om dessa i fredstid inte alltid är lönsamma. Vidare accepteras att krisprodukterna kanske inte alltid uppfyller alla de krav som gäller för dagens produkter. I några fall har det dessutom visat sig att utvecklingsprojekten kan bli intressanta även för en kommersiell tillverkning i fred. Tillverkningen av försörjningsviktiga produkter kan då startas även på rent kommersiella grunder.

I det följande ges exempel på alternativ och komplement till beredskapslagring som ÖEF har utvecklat tillsammans med industrin.

Kristvättmedlet blev billigare

Även i kris måste vi kunna tvätta kläder m m. Alla tvättmedel vi använder i dag innehåller en rad komponenter som antingen importeras eller tillverkas inom landet av importerade råvaror. Dit hör tensider, blekmedel, vitmedel och parfym. Råvarorna för tensider är huvudsakligen petrokemiska produkter. Blekmedlem är i allmänhet natriumperborat, som visserligen tillverkas inom landet men med importerade bormineral som råvara.

I samarbete med några svenska industrier började ÖEF 1981 undersöka om det skulle gå att framställa tvättmedelstensider av svenska råvaror. Avsikten var att ta fram ett helsvenskt kristvättmedel. Resultatet blev över förväntan. Med inhemsk raffinerad rapsolja och etylenoxid som basråvaror går det att framställa en konkurrenskraftig tvättmedelstensid. För närvarande pågår undersökningar hos några svenska företag att även i fredstid utnyttja inhemsk raffinerad rapsolja som basråvara vid framställning av tensider. Etylenoxid kan i kristid tillverkas av inhemsk etanol.

Kristvättmedlet som ÖEF har tagit fram tillsammans med svensk tvättmedelsindustri har provtillverkats och förpackats i normal fabrikation. Detta tvättmedel är billigare än vanliga tvättmedel – framför allt av den anledningen att det innehåller färre råvaror. Kristvättmedlet innehåller nämligen inga blekmedel, optiska vitmedel,  enzymer eller parfymer. Det ska dock inte jämföras med tvättmedel av fredskvalitet. Kristvättmedlet ska helt enkelt endast göra det möjligt för befolkningen att tvätta på vanligt sätt även vid kris utan en omfattande beredskapslagring av importerade råvaror.

Andres Muld
Chef för kemibyrån vid
överstyrelsen för ekonomiskt försvar